വിഷുഫലം 2022 ; ഓരോ നാളുകാർക്കും എങ്ങനെ?

admin

വിഷുഫലം മേടം ഒന്നിന് ആഘോഷിക്കുന്ന വിഷു, മലയാളികളുടെ പുതുവർഷാരംഭംകൂടിയാണ് . ജ്യോതിഷപ്രകാരം, സൂര്യൻ ആദ്യരാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസമാണ് പുതുവർഷാരംഭം. വിഷു എപ്പോഴും ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും സമ്പല്‍സമൃദ്ധിയുടേയും ദിനമാണ്. മേടപ്പുലരിയില്‍ മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത കണ്ണനെ കണി കണ്ടു കൊണ്ട് ജീവിതത്തില്‍ പുതിയ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് വിഷു. എന്നാല്‍ ഈ വിഷുവിന് വിഷുഫലം എന്താണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാവുന്നതാണ്. 27 നക്ഷത്രത്തിന്റേയും വിഷുഫലത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിലൂടെ ആരൊക്കെ Read More

Taurus (♉︎) April 19 – May 20

admin

Personality traits, in love, friendship & more BASICS Symbol: The Bull Dates: April 19 – May 20 Element: Earth Modality: Fixed Ruling planet: Venus TAURUS TRAITS Just wants to cuddle Homebody All or nothing, no in between Wears the same outfit everyday Hates big changes FAMOUS TAURUS Karl Marx Malcolm Read More

Tags:

Gemini (May 20 – June 21) – Full Horoscope

admin

Personality traits, in love, friendship & more BASICS Symbol: The Twins Dates: May 20 – June 21 Element: Air Modality: Mutable Ruling planet: Mercury GEMINI TRAITS Charismatic Uses humor as a crutch Could talk to a brick wall Arguments as flirting Knows a little about everything FAMOUS GEMINIS Kanye West Read More

Leo (July 22 – August 22) Full Horoscope

admin

Personality traits, in love, friendship & more BASICS Symbol: The Lion Dates: July 22 – August 22 Element: Fire Modality: Fixed Ruling planet: The Sun LEO TRAITS Exudes warmth and creativity A little bit vain Really big personality Wants to stand out Interested in luxury FAMOUS LEOS Kobe Bryant James Read More

Virgo ( August 22 – September 22 ) Full Horoscope

admin

Personality traits, in love, friendship & more BASICS Symbol: The Virgin Dates: August 22 – September 22 Element: Earth Modality: Mutable Ruling planet: Mercury VIRGO TRAITS Needs to feel useful Has a quick fix for everything Judgmental, but with good intentions Exceptional spatial awareness A million ideas per second FAMOUS Read More

How to Study Astrology?

admin

Study Astrology Astrology isn’t exactly the same thing as space science, in spite of the fact that they are now and again befuddled. Astrology is the investigation of the arrangement of planets, frequently at the hour of an individual’s introduction to the world. Individuals make and read celestial graphs to Read More

Libra (September 22 – October 23) Full Horoscope

admin

Personality traits, in love, friendship & more BASICS Symbol: The Scales Dates: September 22 – October 23 Element: Air Modality: Cardinal Ruling planet: Venus LIBRA TRAITS Hates being alone Really good aesthetics Conflict avoidant Sees every side Prone to fantasy Can’t make decisions FAMOUS LIBRAS Michel Foucault Friedrich Nietzsche Kim Read More