IT Technician

Contacts:

Pembrokeshire Faculty is seeking to appoint an IT Technician to work in a progressive IT surroundings, with a central give attention to the scholar expertise. We delight ourselves in benefiting from advances in expertise to maximise what we are able to ship, it is a various and fascinating function. 

Wage: £18,666—£21,189 BAR £21,446—£22,995 each year

Hours of Work: Full-Time; 37 hours per week (Monday—Friday)

Contract Sort: Salaried—Everlasting

Vacation Entitlement: 28 days per yr (plus statutory financial institution holidays)

{Qualifications}: It’s important to carry a related stage 3 qualification. It’s extremely fascinating to carry a related Degree 4 qualification i.e. HNC

Expertise: The profitable applicant should be capable to show related expertise and be suitably IT literate.  Candidates ought to show       expertise in implementing and sustaining PC’s and printers in Microsoft surroundings ideally utilizing Novell ZenWorks or comparable for PC imaging and deployment. Cisco telephony expertise would even be useful.

Particulars:

The IT Technician has accountability for helping each employees and college students with their computing wants, together with the availability of pc imaging, utility supply and technical points. They might want to present the very best customer support from the IT Helpdesk and full jobs from the Laptop Providers work schedule as allotted by the Laptop Help Crew Chief.

All Faculty staff are required to safeguard and promote the welfare of youngsters and susceptible adults.

Please word: Profitable candidates might be required to undertake an enhanced DBS examine previous to commencing work (that is to be paid for by the person at a value of £40).

With impact from 1st April 2016 all FE Help Employees in Wales are required to register with the Schooling Workforce Council (EWC), previous to commencing employment (that is to be paid for by the  particular person  at a value of £15).

Pembrokeshire Faculty significantly welcomes purposes from:  candidates with good Welsh language verbal communication expertise /Candidates with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share candidates.  All Faculty staff are required to safeguard and promote the welfare of youngsters and susceptible adults. 

Closing Date:  Midnight, Sunday third October 2021

 

Technegydd TG

Mae Coleg Sir Benfro am benodi Technegydd TG i weithio mewn amgylchedd TG blaengar, gyda ffocws canolog ar brofiad y myfyriwr. Rydym yn ymfalchïo mewn gwneud y gorau o ddatblygiadau mewn technoleg i wneud y mwyaf o’r hyn y gallwn ei gyflawni. Mae hon yn rôl amrywiol a diddorol.

Cyflog: £18,666 — £21,189 BAR £21,446 — £22,995 y flwyddyn

Oriau Gwaith: Llawn-Amser. 37 awr yr wythnos (Dydd Llun—Dydd Gwener)

Math o Gontract: Cyflog – Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod y flwyddyn (ynghyd â gwyliau banc statudol)

Cymwysterau: Mae’n hanfodol bod â chymhwyster lefel 3 perthnasol. Mae’n ddymunol iawn bod â chymhwyster Lefel 4 perthnasol h.y. HNC

Profiad: Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos profiad perthnasol a bod â llythrennedd TG digonol. Dylai ymgeiswyr ddangos profiad o weithredu a chynnal cyfrifiaduron personol ac argraffwyr mewn amgylchedd Microsoft, gan ddefnyddio Novell ZenWorks yn ddelfrydol neu debyg ar gyfer delweddu a defnyddio cyfrifiadur personol. Byddai profiad teleffoni Cisco hefyd yn fuddiol

Manylion:

Mae’r Technegydd TG yn gyfrifol am gynorthwyo employees a myfyrwyr â’u hanghenion cyfrifiadurol, gan gynnwys darparu delweddu cyfrifiadurol, gweithio â chymwysiadau a materion technegol. Bydd angen iddynt ddarparu’r gwasanaeth cwsmer gorau posibl o’r Ddesg Gymorth TG a chwblhau swyddi o amserlen waith y Gwasanaethau Cyfrifiadurol fel y’u dyrannwyd gan yr Arweinydd Tîm Cymorth Cyfrifiaduron.

Mae’n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae’n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig geisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae’n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 3 Hydref 2021

-------------------------

If you not find any contact details in this Job Description, Please attach your CV here and send directly.

    Posted in: UK-jobs Posted by: admin On: