Sports Therapist

Contacts:

Gower College Swansea is seeking to appoint a highly skilled and motivated individual to the position of Academy Sports therapist on a casual, part-time basis.

The successful candidate will be responsible for the medical provision for the college academy squads including rugby, netball and football supporting games played on Wednesday afternoons and leading weekly clinics.

This is a very diverse role which will require exceptional organisational and communication skills working closely with the Performance Sport co-ordinator and lead coaches for the respective academies. Additionally, there is the potential to travel with Academy squads on tours in the UK and abroad. 

With a BSc degree in Physiotherapy/Sports Therapy or equivalent and registration with the appropriate governing body (HPC and CSP), you will have experience of providing medical provision in a sport environment.  Ideally, the successful candidate will have current or previous experience working within a multidisciplinary team environment at U16-U19 age groups.

Strong administration skills and knowledge of relevant health and safety legislation are important.  This role requires flexibility and the ability to work outside normal office hours and in various locations.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: SportsTherapist(Casual)-JDPSJuly21.doc

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Therapydd Chwaraeon

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, medrus iawn i weithio fel Therapydd Chwaraeon rhan-amser.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarpariaeth feddygol carfannau academi’r Coleg, gan gynnwys y tîm rygbi, pêl-fasged a phêl-droed, ac mi fyddwch yn cynnal clinigau wythnosol a chynorthwyo yn ystod gemau a gynhelir bob brynhawn Mercher.

Dyma rôl amrywiol iawn, sy’n golygu bydd angen i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol. Fel rhan o’r rôl, byddwch yn gweithio’n agos â’r Cydlynydd Perfformiad Chwaraeon a phrif hyfforddwyr ein hacademïau. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i deithio ledled y DU a thramor gyda charfannau ein Hacademïau.  

Bydd gennych radd BCs mewn Ffisiotherapi/Therapi Chwaraeon neu gyfwerth a chofrestriad gyda’r corff llywodraethu priodol (HPC a CSP), a bydd gennych brofiad o gyflwyno darpariaeth feddygol mewn amgylchedd chwaraeon. Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n gweithio â grwpiau o unigolion 16-19 oed.

Mae sgiliau gweinyddol cadarn a dealltwriaeth o ddeddfau iechyd a diogelwch perthnasol yn bwysig. Mae’r rôl hon yn un hyblyg, felly bydd gofyn i chi weithio oriau anghymdeithasol, mewn gwahanol leoliadau.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Benefits:28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: SportsTherapist(Casual)-JDPSJuly21(CYM).docx

-------------------------

If you not find any contact details in this Job Description, Please attach your CV here and send directly.

    Posted in: UK-jobs Posted by: admin On: