Professional Development Portfolio Manager

Contacts:

Grade 8: £41,526 – £49,553 p.a.

Applications are invited for this exciting new full-time post working within the College of Human Sciences. The  post holder will work in partnership with the Dean of College of Human Sciences, academics and other senior College officers to lead on project management in the development of the new portfolio for professionals across education, health, medicine, psychology, and sports sectors.

The post holder will act as an ambassador for BU in liaising with local, regional and national schools/health services/businesses/etc to survey demand with a view to raising profile and marketing the professional courses. This includes leading the development and maintenance of network connections with internal and external stakeholders, and the effective coordination of delivery and reporting. The role holder will play a role in developing the courses in collaboration with the academic schools.

Candidates should be educated to a minimum of a degree or equivalent in a relevant subject area (Psychology/Sports/Health/Medicine/Education) with experience of functioning in an administrative capacity in an academic department in Higher Education (preferably in a Health-related context) to deliver a high-quality student-centred educational environment.  The successful candidate will have experience of project management, preferably in a Higher Education environment together with experience of managing administrative systems and processes to deliver outcomes with the ability to give advice and guidance to internal and external customers.

The successful candidate will have the ability to communicate in Welsh or will be required to learn to a specified level. The successful candidate will be expected to commence as soon as possible.

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865.

Closing date for applications: 13 August, 2021.

Informal enquires can be made by contacting Professor John Parkinson, Dean, College of Human Sciences via Donna Williams, College Executive Assistant: e-mail: d.l.williams@bangor.ac.uk

Committed To Equal Opportunities

PRIFYSGOL BANGOR

COLEG Y GWYDDORAU DYNOL

Rheolwr Portffolio Datblygiad Proffesiynol 

(Cyf: BU02502)

Graddfa 8: £41,526 – £49,553 y flwyddyn

 Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser newydd, gyffrous hon yn gweithio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â Deon Coleg y Gwyddorau Dynol, academyddion ac uwch swyddogion eraill y coleg i arwain ar reoli projectau i ddatblygu’r portffolio newydd i weithwyr proffesiynol ar draws y sectorau addysg, iechyd, meddygaeth, seicoleg a chwaraeon.

Bydd deiliad y swydd yn gweithredu fel llysgennad i Brifysgol Bangor wrth gysylltu ag ysgolion/gwasanaethau iechyd/busnesau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i arolygu’r galw gyda’r bwriad o godi proffil a marchnata’r cyrsiau proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys arwain y gwaith o ddatblygu a chynnal cysylltiadau rhwydwaith â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, yn cynnwys cydlynu’r gwaith o ddarparu ac adrodd yn effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan yn y gwaith o ddatblygu’r cyrsiau mewn cydweithrediad â’r ysgolion academaidd.

Dylai ymgeiswyr feddu ar addysg at safon gradd neu gyfwerth mewn maes pwnc perthnasol (seicoleg/chwaraeon/iechyd/meddygaeth/addysg) a phrofiad o weithredu mewn swyddogaeth weinyddol mewn adran academaidd ym maes addysg uwch (mewn maes sy’n gysylltiedig ag iechyd yn ddelfrydol) i ddarparu amgylchedd addysgol o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli projectau, yn ddelfrydol mewn amgylchedd addysg uwch ynghyd â phrofiad o reoli systemau a phrosesau gweinyddol i sicrhau canlyniadau a bydd yn meddu ar y gallu i roi cyngor ac arweiniad i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg neu bydd yn dysgu i lefel benodol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd cyn gynted â phosib.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 13 Awst, 2021.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol trwy gysylltu â’r Athro John Parkinson, Deon Coleg y Gwyddorau Dynol trwy Donna Williams, Cynorthwyydd Gweithredol y Coleg: e-bost: dlwilliams@bangor.ac.uk

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

-------------------------

If you not find any contact details in this Job Description, Please attach your CV here and send directly.

    Posted in: UK-jobs Posted by: admin On: