Employability Trainer

Contacts:

The Employability Team at Pembrokeshire College delivers a range of support for both young people, and unemployed adults in Pembrokeshire.  Currently there is a vacancy for an Employability Trainer to join the team.

Salary Details:   £23,581-  £25,534 BAR  £26,366-£29,295 pro rata

Hours of Work:   15 hours per week (over 3 days per week) worked over the College’s term (36 weeks)

Contract Type:   Salaried- Fixed term until 31st March 2022

Qualifications:   
You will be educated to a minimum level 3 and ideally hold a relevant teaching or delivery/training related qualification such as, AET (formerly PTLLS).

Highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite is also essential.

Experience:   
It is essential to have experience of delivering/presenting to a group of people.  Previous experience of teaching would be highly advantageous.

Details:
The post-holders will be able to support the delivery of 1:1 and group sessions in a range of employability related areas including team building and practical activities. A flexible and responsive attitude focusing on the needs of a wide range of customers are vital to the role, coupled with a friendly positive attitude.  The role will be based in Haverfordwest.

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / job share applicants.

Closing Date:  Midnight, Sunday 8th August 2021

Hyfforddwr Cyflogadwyedd

Mae’r Tîm Cyflogadwyedd yng Ngholeg Sir Benfro yn darparu ystod o gymorth i bobl ifanc ac oedolion di-waith yn Sir Benfro. Ar hyn o bryd mae swydd wag i Hyfforddwr Cyflogadwyedd ymuno â’r tîm.

Manylion Cyflog:     £23,581-  £25,534 BAR  £26,366-£29,295 pro rata

Oriau Gwaith:  15 awr yr wythnos (dros 3 diwrnod yr wythnos) yn gweithio dros dymor y Coleg (36 wythnos)

Math o Gontract:   Cyflogedig – Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022

Cymwysterau:  
Byddwch wedi eich addysgu i lefel 3 o leiaf ac yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster perthnasol sy’n gysylltiedig ag addysgu neu gyflwyno/hyfforddi fel AET (PTLLS gynt).

Mae bod yn hyfedr iawn wrth ddefnyddio Microsoft Office hefyd yn hanfodol.

Profiad:  
Mae’n hanfodol bod â phrofiad o gyflwyno i grŵp o bobl. Byddai profiad blaenorol o ddysgu yn fanteisiol iawn.

Manylion:    
Bydd y deiliaid swydd yn gallu cefnogi cyflwyno sesiynau 1:1 a grŵp mewn ystod o feysydd cysylltiedig â chyflogadwyedd gan gynnwys adeiladu tîm a gweithgareddau ymarferol. Mae agwedd hyblyg ac ymatebol sy’n canolbwyntio ar anghenion ystod eang o gwsmeriaid yn hanfodol i’r rôl, ynghyd ag agwedd gadarnhaol gyfeillgar. Bydd y rôl wedi’i lleoli yn Hwlffordd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu yn arbennig ceisiadau gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Mae’n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae’n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn enwedig gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 8fed Awst 2021

-------------------------

If you not find any contact details in this Job Description, Please attach your CV here and send directly.

    Posted in: UK-jobs Posted by: admin On: